กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายศุภัคษร มูลมี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1