บุคลากรอื่นๆ

นางสาวมัลลิกา ปุเรนเต
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายบุญเรือง สิงห์ทอง
นักการ

นางแหวน ทองนอก
แม่บ้าน