กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางฉัตรลดา สุวรรณไตร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายสุเมธ วงศ์สุธรรม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุดารัตน์ ธิราชรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายศุภวิชญ์ ผาลี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวธนาพร น่าบัณฑิต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1