วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ ( Vision )
         โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง
เป็นแหล่งเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรมตามหลักโรงเรียนวิถีพุทธ  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่ชุมชน  สู่มาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ


อัตลักษณ์ (Identity)
        มีคุณธรรมและความพอเพียง

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
        ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง