กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสำราญ เพชรคนชม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนงคราญ พลลาภ
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยโทคงกฤช สีแก้วสิ่ว
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3