กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ว่าที่ร้อยโทคงกฤช สีแก้วสิ่ว
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางนงคราญ พลลาภ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริพร สิมลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุธีรา เพชรคนคม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2