กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางศิราพร จันปุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายณัฐพงษ์ แง่พรม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2