กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายธีรนันท์ วัฒนะการกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายวรพิพัฒน์ จันทสาร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางยุพา คชาสัมฤทธิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1