กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายธีรนันท์ วัฒนะการกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวรพิพัฒน์ จันทสาร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางยุพา คชาสัมฤทธิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1