สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
      คำขวัญของโรงเรียน              รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

      ตราประจำโรงเรียน                พระปรมาภิไธย ย่อ ภปร. และพระมหามงกุฎ

      อักษรย่อ                              น.ย.ร.

      พุทธภาษิตประจำโรงเรียน       อตฺ ตานํ ทมยนฺติ ปณฑิตา “บัณฑิตย่อมฝึกตน”

      สีประจำโรงเรียน                   น้ำเงิน- เหลือง

      ต้นไม้ประจำโรงเรียน             ต้นราชพฤกษ์