หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

     - หลักสูตรทั่วไป
     - หลักสูตรภาษาอังกฤษ
     - หลักสูตรกีฬา (ฟุตบอล ฟุตซอล)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

     - หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา
     - หลักสูตรอาชีพระยะสั้น
            + โยธา - ไฟฟ้า
            + คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     - หลักสูตรทวิศึกษา (จบ ม.6 ได้ 2 วุฒิ)
            + โยธา - ไฟฟ้า
            + คอมพิวเตอร์ธุรกิจ