พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ  (Mission )

1.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง
2.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย บริการได้ทั่วถึง
3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักโรงเรียนวิถีพุทธ
4.  ส่งเสริมครู นักเรียนให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
5.  ส่งเสริมให้ชุมชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6.  พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการทำงาน อาชีพ และทักษะชีวิตตามมาตรฐานสากล
7.  ส่งเสริมนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
8.  พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ

เป้าประสงค์ ( Goals )

1.  โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงนักเรียนทุกคน
2.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย มีคุณภาพ บริการครู นักเรียน และชุมชนได้ทั่วถึง
3.  นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักโรงเรียนวิถีพุทธ
4.  ครู นักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
5.  ชุมชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษา
6.  นักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้านทักษะการทำงาน อาชีพ และทักษะชีวิตตามมาตรฐานสากล
7.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น
8.  ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างครูมืออาชีพ

กลยุทธ์  ( Strategy )

1.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
2.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ บริการได้ทั่วถึง
3.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักโรงเรียนวิถีพุทธ
4.  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.  ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมการจัดการศึกษา
6.  พัฒนาทักษะการทำงาน อาชีพ และทักษะชีวิตตามมาตรฐานสากล
7.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
8.  พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ