ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
01 เม.ย. 65 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
09 มี.ค. 65 ถึง 13 มี.ค. 65 รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
04 มี.ค. 65 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน
01 มี.ค. 65 ถึง 03 มี.ค. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/64
26 ก.พ. 65 ถึง 27 ก.พ. 65 สอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
13 ก.พ. 65 สอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
28 ม.ค. 65 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564
06 ม.ค. 65 ถึง 07 ม.ค. 65 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/64
30 ธ.ค. 64 กิจกรรม Merry Christmas 2021 and Happy new year 2022
01 พ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564