ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอาทิตย์ อัมไพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์พิศา ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตุลาคม 2564