คณะผู้บริหาร

นายศุภชัย สายเย็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพิมพ์พิศา ศรีบุญเรือง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธีรนันท์ วัฒนะการกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

นางนงคราญ พลลาภ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางยุคลธร เพชรคนชม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล

นางสาวเทพธิดา ศรีเชียงหวาง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายมังกร คำภิลา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป