คณะผู้บริหาร

นายอาทิตย์ อัมไพ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพิมพ์พิศา ศรีบุญเรือง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสำราญ เพชรคนชม
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

นายธีรนันท์ วัฒนะการกุล
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

นางนงคราญ พลลาภ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวเทพธิดา ศรีเชียงหวาง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาวรัชนีพร วัฒนะการกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

สิบเอกธันวา สุพรรณราช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป