ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
      ๑. นายคาน มุงคุณ                            ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ
      ๒. นายเขษม จันทะวงษ์ศรี                ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
      ๓. นายสมพงษ์ มารมย์                      ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
      ๔. นายธีรนัย พรมวัน                         ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
      ๕. นายอุดร   บุญใส                          ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
      ๖. นายยุพิน เดชบุรัมย์                       ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
      ๗. นายนนทนันท์ โฮมจูมจัง               ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
      ๘. นายบุญหนา สิงคะพง                   ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ
      ๙. นายบุญเติม สุสุข                          ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ
      ๑๐. พระมหาอาคม วิสารโท                ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ
      ๑๑. พระสุพจน์ ฐิติญาโณ                   ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ      
     ๑๒. นายภานุวัฒน์ สีสา                       ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ
      ๑๓. นายภคนันท์ ลุนยา                      ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ
      ๑๔. นายสำราญ เพชรคนชม               ผู้แทนครู  กรรมการ
      ๑๕. นายศุภชัย สายเย็น                     ผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2566,11:34   อ่าน 22 ครั้ง