ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนน/รางระบายน้ำ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2563
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :