ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :