ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 (อาคาร 3)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :