กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

– กฎ กคศ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2561
– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด
– พรบ การศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ การศึกษาภาคบังคับ 2545
– พรบ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540
– พรบ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
– พรบ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชิบ 2559
– พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
– พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พศ 2561
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 2548
– รัฐธรรมนูญ-60